Jak cestovat?

Jak cestovat v době 3. a 4. etapy rekonstrukce
Barrandovského mostu?

Jestli jste si zvykli na cestování vlastním autem, nemusíte se Barrandovského mostu děsit ani v době dopravních omezení. Jen se obrňte trochu větší dávkou trpělivosti. V každém směru se totiž bude oproti stávajícím čtyřem pruhům jezdit jen třemi. A jeden z pruhů od Jižní spojky na Smíchov bude převeden do protisměru na již opravenou jižní polovinu Barrandovského mostu, proto je namístě i zvýšená ostražitost a ohleduplnost k ostatním řidičům.

Je také potřeba mít už dopředu rozmyšlené, kam chcete po Barrandovském mostě svou další jízdu směrovat, a tomu s předstihem přizpůsobit řazení do pruhů. Ve směru od Smíchova na Jižní spojku tedy využívejte hlavně levý pruh. Další směry půjdou do průpletu na Strakonickou směr Plzeň/Strakonice a další pruh na Smíchov nebo na Barrandov. Ve směru z Jižní spojky je nutné správně volit jízdní pruhy: pro směr na Smíchov by měli řidiči volit levý pruh převáděný do protisměru, pro směr Barrandov a Strakonice naopak pruh pravý, který pokračuje do průpletu s tokem vozidel z rampy od Modřanské.

Největší omezení přinese kompletní uzavření nájezdu na most od ulice Strakonická, která se uzavírala i v 1. etapě. Na most se tedy z této strany vůbec nedostanete. Variant, jak se dostat na druhou stranu Vltavy, je hned několik.

Jednou z nich je vratná rampa u Lihovaru, která bude otevřená stejně jako v předchozích etapách. Řidiči jedoucí z Chuchle na Barrandovský most pojedou nejdříve rovně pod Barrandovským mostem ke křižovatce u Lihovaru a těsně před ní se otočí po rampě zpět k Barrandovskému mostu.

Pro vzdálenější cíle doporučujeme využít především Pražský okruh. Do města pak zamíříte sjezdem Písnice či dojedete až k dálnici D1 a odtud zamíříte směr vzdálenější cíle (Chodov, Černý most, …).

Pokud chcete každý den hladce projet do práce, rozhodně využijte některou z chytrých mobilních aplikací. Ty na základě reálných dat přímo z provozu dokážou najít optimální trasu v každou denní či noční dobu. Nabízí se celá řada variant, asi nejpopulárnější je aplikace Waze, navigace od Googlu nebo oblíbené Mapy.cz.

Řidiči nemusí mít dálniční známku v úseku od křížení Strakonická – Pražský okruh k nájezdu na D1 u Modletic – pouze ale ve směru na D1. V opačném směru od D1 ke Strakonické je již dálniční známka nutná!

V rámci objízdné trasy nebude po řidičích vyžádováno prokazování se dálniční známkou, avšak pouze ve směru na D1 v úseku od křížení Strakonická – Pražský okruh u Zbraslavi k nájezdu na D1 u Modletic.

Tato změna v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu je navíc zakotvena přímo v zákoně, a to v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ustanovení § 20a zákona, ve kterém je upraveno osvobození od dálničního poplatku, v odstavci 2 uvádí, že pokud je nutné při uzavírce podle § 24 citovaného zákona užít pro vedení objížďky zpoplatněné komunikace, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění. To v praxi znamená, že pokud je dopravními značkami vyznačena objížďka a navedena na dálnici, mohou jí vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku, tedy u osobních vozidel bez dálniční známky. Toto však neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě a je pro ně vyznačena jiná objízdná trasa. Jestliže tedy jedete vozidlem, které splňuje technické podmínky pro použití dálnice a značená objížďka vás navede na dálnici, smíte jí použít i bez platné dálniční známky. Je však nutné z dálnice sjet v místě, kde jí objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí.

Nonstop bude připravená odtahová služba na obou stranách Barrandovského mostu.

Objízdné trasy

Schéma dopravního opatření

Proč se uzavře v době rekonstrukce i rampa ze Strakonické ulice, která je již opravená a hotová?

V rámci důkladné přípravy bylo pro základní nastavení dopravního opatření (DIO) v rámci 3. a 4. etapy Barrandovského mostu na základě výsledků dopravních modelů (Úseku dopravního inženýrství TSK) a vyhodnocení 1. a 2. etapy Barrandovského mostu pracovní skupinou dopravních odborníků včetně zástupců státní správy, rozhodnuto, že základní dopravní omezení na Barrandovském mostě bude sestaveno obecně takto:

 • na profilu Barrandovského mostu budou v provozu v každém směru 3 jízdní pruhy;
 • bude uzavřena rampa ze Strakonické (jih) na Barrandovský most směr Jižní spojka;
 • bude otevřena vratná rampa Lihovar (možnost otáčení na Strakonické severně od Barrandovského mostu).

V rámci dopravních modelů byl simulován stávající stav a byly srovnávány varianty pro strategii DIO vždy s otevřenou vratnou rampou Lihovar:

 • základní varianta umožnění všech pohybů v rámci uzlu Barrandovského mostu;
 • varianta s uzavřením strakonické rampy (viz. 1. etapa);
 • varianta s uzavřením barrandovské rampy (viz. 1. etapa).

Hlavní priority při přípravě dopravního omezení jsou přitom zejména preference veřejné hromadné dopravy a ochrana provozuschopnosti Barrandovského mostu a Městského okruhu.

Model se zaměřuje na simulaci ranních a odpoledních dopravních špiček, kdy je cílem zhodnotit maximální možnou propustnost všech vjezdů k Barrandovskému mostu v daných variantách. Vlivem dopravního omezení na Barrandovském mostě je předpokládané snížení intenzit cca 10 tis. vozidel / 24 h v každém směru.

 • Základní varianta umožnění všech pohybů v rámci uzlu Barrandovského mostu přináší kapacitní nedostatek zejména v ul. K Barrandovu a Jižní spojky (odpoledne). Znatelné snížení plynulosti simulace vykazuje také na Dobříšské ve směru z centra.
 • V případě uzavření rampy od Strakonické dojde ke zlepšení propustnosti na Dobříšské, kapacita rampy z ul. K Barrandovu je přibližně na úrovni stávajícího stavu a na Strakonické od Lahovic je očekávaný kapacitní nedostatek v ranní špičce (cca -25 % oproti stávajícímu stavu), odpolední špička je již vyhovující.
 • Uzavření rampy od Barrandova má výraznější negativní dopad na Dobříšskou (výrazně vyšší poptávka po vratné rampě než v případě uzavřené strakonické rampy), kapacita do Barrandova zůstane s uzavřením rampy s obdobným kapacitním nedostatkem jako ve variantě základní.
 • Zhoršení propustnosti z Jižní spojky lze očekávat ve všech variantách.

V úhrnu všech vjezdů vykazuje nejnižší kapacitní ztráty pro špičkové hodiny varianta s uzavřením strakonické rampy, kdy řidičům nabídne, podobně jako v 1. etapě, adekvátní dopravní spojení v podobě jízdy po vratné rampě Lihovar nebo objízdné trase přes D0 na mimoúrovňovou křižovatku Písnici a dále. Intenzity provozu po strakonické rampě jsou ve stávajícím stavu cca 13 tis. voz. / 24 h, což je dopravní zátěž, která je únosná pro návaznou a náhradní síť komunikací v rámci objízdných i alternativních tras.  

Zkušenosti a vyhodnocení prvních dvou etap jednoznačně poukazují na výhodnost snížení intenzit přímo v místě Barrandovského mostu právě pomocí uzavírky vybraných ramp, přičemž 1. etapa (uzavírka strakonické rampy) měla prokazatelně menší negativní vliv na dopravu v celém jihozápadním segmentu hlavního města Prahy. Provoz po vratné rampě Lihovar v rámci předchozích etap ukázal, že přijatelné zatížení průpletů severně od Barrandovského mostu se pohybuje okolo 6 tis. voz. / 24 h, podobně jako tomu bylo v 1. etapě. Při uzavírce barrandovské rampy (2. etapa) docházelo v poptávce po vratné rampě Lihovar k navýšení i přes 10 tis. voz. / 24 h, což již vedlo ke značné destabilizaci průpletů v rámci Městského okruhu a šíření rozsahu regulací vjezdů do tunelových komplexů západního segmentu Městského okruhu. Vratná rampa Lihovar má pro 3. a 4. etapu potenciál náhrady za rušené pohyby v uzlu Barrandovského mostu, potenciál přelivu intenzit z vytížených směrů i potenciál náhrady pro dané směry v případech dopravních nehod a havárií.

Mezi hlavní důvody uzavření strakonické rampy patří následující:

 • při uzavírce strakonické rampy jsme schopni předvídat nejmenší negativní dopady na provoz Městského okruhu;
 • v případě neuzavření strakonické rampy hrozí výrazné snížení propustnosti rampy K Barrandovu a Dobříšské ve směru z centra, což může mít negativní vliv na provozuschopnost tunelových komplexů Městského okruhu (navýšení doby denních regulací vjezdů do tunelů). Dopravní komplikace by se pak přenášely do severní a západní části města (Patočkova, Svatovítská, V Holešovičkách, …);
 • při uzavírce strakonické rampy lze navrhnout komfortní a bezpečné připojení rampy K Barrandovu a zvýšit tak plynulost dopravy na Městském okruhu;
 • vzhledem k relativně nízké poptávce provozu po strakonické rampě okolo 13 tis. voz./den lze tuto dopravní zátěž rozložit na objízdné trasy i provoz po vratné rampě na Lihovaru (možnost otočení na Strakonické severně od Barrandovského mostu);
 • dle dopravních modelů lze očekávat na Strakonické kapacitní nedostatečnost pouze v období ranní špičky (cca 25% oproti stávajícímu stavu);
 • pro variantu uzavírky strakonické rampy lze oproti stavu provozu všech vjezdů k Barrandovskému mostu předpovídat nejnižší dopady na dopravní systém hlavního města Prahy;
 • k variantě uzavírky strakonické rampy bylo přistoupeno i na základě dobrých zkušeností s provozem během konání 1. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.

Stručné shrnutí předpokládaných dopadů 3. a 4. etapy na dopravu:

 • na profilu Barrandovského mostu lze očekávat snížení intenzit dopravy vlivem uzavírky o cca 10 tis. voz. / 24 hod. pro každý směr;
 • snížení plynulosti dopravy lze předpokládat na všech komunikacích ve směru k Barrandovskému mostu;
 • v případě zhoršení dopravní situace v průpletech severně od Barrandovského mostu (Dobříšská) lze očekávat častější regulace tunelů Městského okruhu, a tedy přenos dopravních komplikací do severní a západní části hlavního města Prahy;
 • na Strakonické od jihu lze očekávat kapacitní nedostatek zejména v ranní špičce;
 • ulici K Barrandovu nezasáhne razantní zhoršení oproti dopravní situaci stávajícího stavu;
 • kapacitní nedostatek na Jižní spojce směr Barrandovský most se projeví zejména v odpoledních špičkách;
 • dopravní komplikace a kongesce lze očekávat také na Modřanské ulici v obou směrech k Barrandovskému mostu;
 • částečný přeliv dopravy lze usuzovat do oblasti centra hlavního města Prahy a samozřejmě také na severojižní magistrálu.

Detailní podklady jsou také v prezentaci, která byla naším dopravním inženýrem představena 21. 2. 2024 na setkání v CAMPu.