BM_2.etapa_4.9.23_5

II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu přinesla zpoždění dopravy pouze v jednotkách minut, klesl i počet dopravních nehod

Po celou dobu II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu sledovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (Úsek dopravního inženýrství) společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Operátorem ICT, a.s. vliv dopravního omezení na dopravu a na základě dopravních dat připravila TSK obsáhlý dokument vlivu rekonstrukce na individuální automobilovou i městskou hromadnou dopravu na celém území metropole. Sledovány byly dojezdové doby vybraných úseků, kterých se rekonstrukce přímo dotkla, plánované objízdné trasy i důležité komunikace nadřazené komunikační sítě, které mohly sloužit jako alternativní objízdná trasa. Důležitým sledovaným údajem byl také vliv dopravních nehod na plynulost dopravy.

V porovnání se stavem před rekonstrukcí došlo v jejím průběhu ke snížení celkového počtu dopravních nehod. Nejčastější hlavní příčinou kolizí během rekonstrukce Barrandovského mostu (v období červen až srpen roku 2023) bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které zapříčinilo 13 z celkového počtu 45 sledovaných nehod. Vzhledem k tomu, že stejné lokality byly z hlediska dopravní nehodovosti posuzovány i při první etapě rekonstrukčních prací, lze konstatovat, že meziročně došlo na sledovaných komunikacích k poklesu počtu nehod o cca jednu pětinu z loňských 55.

„V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří na samotné II. etapě rekonstrukce Barrandovského mostu pracovali, od inženýrů po všechny stavaře a samozřejmě také Pražanům za to, že se v průběhu II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu chovali ohleduplně a zodpovědně. Z dostupných dat plyne, že jsme zvládli nejtěžší etapu rekonstrukce mostu se ctí! Děkuji všem za odpovědné dopravní chování, volby dopravního prostředku či zvážení konání cest jako takových. Zvládli jsme také efektivně připravit objízdné trasy, navazující dopravní opatření a celkovou koordinaci stavebních akcí. Díky tomu jsme omezili negativní vlivy na dopravu na nejmenší možné minimum. Pevně věřím, že s obdobným proaktivním způsobem a spoluprací městských společností, se zhostíme i etapy třetí a čtvrté. Můžeme nyní čerpat z mnoha zkušeností a poznatků z už uskutečněných fází rekonstrukce,“ uvedl Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Na komunikacích úzce navazujících k Barrandovskému mostu došlo k nárůstu intenzit automobilové dopravy o více jak 5 %. Na ulici K Barrandovu byl zaznamenán pokles intenzit o 38 %, což způsobila cílená regulace dopravy na této komunikaci, a také dostatečné informování řidičů pomocí zařízení pro provozní informace (ZPI), případně dalšího dopravního značení s informací o uzavírce rampy K Barrandovu včetně důkladného vyznačení objízdných tras.

„Sledování dojezdových dob je výsledkem dlouhodobé spolupráce OICT s TSK a kontinuálního rozvoje datové platformy Golemio. Na rekonstrukci Barrandovského mostu jsme si otestovali spolupráci, kterou jsme se rozhodli rozšířit na celoměstské sledování dopravy v české metropoli. Disponovat takovýmito daty do budoucna umožní městu efektivněji plánovat významné rekonstrukce v Praze, ale i vyhodnocovat dopady neplánovaných situací. Celkově tak doplňujeme další podstatný datový zdroj pro sledování dopravy z komplexního pohledu,“ doplňuje Benedikt Kotmel, vedoucí Odboru integrace a zpracování dat pražské městské společnosti OICT, která provozuje datovou platformu Golemio.  

K úspěšnému zvládnutí dopravní situace při druhé etapě rekonstrukce přispělo velkou měrou také liniové řízení dopravy v monitorovaných úsecích Jižní spojky a Dobříšské ulice. Zároveň má velkou zásluhu na zvládnutí mimořádných událostí, které měly za příčinu krátkodobé zhoršení dopravní situace, operativní odtahová služba.

Jak během první, tak také druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu bylo řidičům v oblasti Lihovaru umožněno otočení do protisměru provizorně zřízenou vratnou rampou. V průběhu první etapy rekonstrukce v roce 2022 využívalo vratnou rampu průměrně 6 500 vozidel. Během druhé etapy oprav Barrandovského mostu realizované v roce 2023 použilo tuto rampu průměrně 10 500 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 62 %. Těchto hodnot zde dosahovaly intenzity jak v průběhu měsíce června, tak rovněž o prázdninách, v červenci a srpnu.

Dopady II. etapy rekonstrukce na hromadnou dopravu:

Provoz autobusů hromadné dopravy nebyl v rámci dopravních omezení při provádění stavební prací v rámci II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu výrazněji narušen. K zachování pravidelnosti provozu pomohly trvale či dočasně zřízené, resp. prodloužené vyhrazené jízdní pruhy v ulicích Strakonické, K Barrandovu, Jeremenkově, Vrbově, Ke Krči a Modřanské.

Zpoždění dosahující opakovaně průměrných hodnot 5 až 7 min. byla registrována ve vybraných časech u spojů linky X125, která projížděla i po dopravně vytížené Jižní spojce. Provoz této linky vycházel z rozdělení pravidelné linky 125 na 2 části tak, aby právě nedocházelo k přenášení zpoždění do oblastí, ve kterých zajišťuje základní dopravní obsluhu.

Bez zásadních narušení byla v provozu tramvajová doprava v oblasti Braníka a Podolí, která nabídla alternativní možnosti dopravních spojení při případných komplikacích provozu v okolí Barrandovského mostu.

K výraznějšímu narušení provozu autobusových linek došlo v oblasti Prahy 6 – ulice Svatovítské, primárně v souvislosti s regulacemi provozu v tunelových komplexech. Pro zajištění provozu v této oblasti byly nejprve prováděny dispečerské zásahy spočívající v odklonu autobusových linek po tramvajovém tělese. Toto opatření bylo následně po projednání upraveno do úprav dočasného dopravního režimu a vzhledem k tomu, že se uvedené opatření osvědčilo, předpokládá se jeho zachování i v trvalém stavu.

Shrnutí stavební části II. etapy rekonstrukce:

Jednalo se o nejvýznamnější stavební akci v roce 2023. V letošním roce hlavní dopravní omezení na mostě začalo v pondělí 15. května a termín dokončení prací byl stanoven na přelom srpna a září. Stavební práce na mostě byly ukončeny 30. 8. 2023. Těsně před otevřením opravované části mostu pro dopravu byly na jižním mostě realizovány zatěžovací zkoušky, kdy na uzavřený most během noci ze středy 30. na čtvrtek 31. srpna a poté ještě v následující noc z čtvrtka na pátek najelo vždy šest plně naložených nákladních automobilů, každé o hmotnosti 48 tun, a postupně se v různých sestavách pohybovaly po jednotlivých polích mostu a rampy ze Strakonické ulice. Po provedených testech se část mostu otevřela v nočních hodinách v sobotu 2. září 2023. Následně ještě do poloviny měsíce září na mostě probíhaly dokončovací práce na předpolích mostu (modřanská a smíchovská strana).

Záznam z tiskové konference ze dne 7. 12. 2023